Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki, na 2 tygodnie.
 3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie terminu.
 4. Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
 5. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.
 6. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczoną lub zagubioną (oddać inną książkę wskazaną przez bibliotekarza).
 7. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w podanym przez bibliotekarza terminie.
 8. W bibliotece obowiązuje cisza.

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Czytelnia otwarta jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.
 3. Uczniowie przebywający w czytelni szkolnej pozostają pod opieką bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 4. Każdy korzystający z czytelni szkolnej zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu odwiedzin czytelni.
 5. Do dyspozycji osób przebywających w czytelni szkolnej są zbiory biblioteczne, które po zakończonej pracy czytelnik zobowiązany jest oddać bibliotekarzowi lub dyżurnemu z Koła Przyjaciół Biblioteki.
 6. W czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 7. Do dyspozycji przebywających w czytelni jest sprzęt komputerowy - korzystanie z niego określa odrębny regulamin.
 8. W czytelni należy zachować ciszę.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH:

 1. Dostęp do komputerów (Internetu) jest możliwy w godzinach pracy biblioteki, z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.
 2. Stanowiska komputerowe w bibliotece szkolnej służą wyłącznie do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji działających w szkole.)
 3. Nie można wykorzystywać komputera do gier, zabaw i wysyłania SMSów.
 4. Przy komputerze może znajdować się 1 osoba.
 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 6. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 7. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik (odpowiedzialność ponoszą rodzice i opiekunowie).
 8. Uczeń, po zapoznaniu się z regulaminem, wpisuje się do zeszytu, tym samym akceptując go.
 9. Nie stosowanie się do punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela - bibliotekarza.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
2014 Projekt non profit | Copyright Studio Nexim | www.nexim.net