Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Rzeszowie

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rzeszowie na adres: 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 11.
Wzór wniosku znajduje się poniżej.

1. Podstawy prawne regulujące dostęp do informacji publicznej

1) art. 61 ustawy z 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.),

2) Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90).

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68).

2. Dokumenty, wnioski i informacje dotyczące pracy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rzeszowie:

1) ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W RZESZOWIE z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie regulaminu udostępniania informacji publicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rzeszowie

2) REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W RZESZOWIE

3) WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 RZESZOWIE

4) PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

5) STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W RZESZOWIE

6) Misja

7) Program wychowawczo - profilaktyczny

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 
2014 Projekt non profit | Copyright Studio Nexim | www.nexim.net