REGULAMIN BIBLIOTEKI

Zasady ogólne

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
 4. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 5. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Czytelnia otwarta jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.
 3. Uczniowie przebywający w czytelni szkolnej pozostają pod opieką bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 4. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych.
 5. Do dyspozycji przebywających w czytelni jest sprzęt komputerowy - korzystanie z niego określa odrębny regulamin.
 6. W czytelni należy zachować ciszę.

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 1. Czytelnik może wypożyczać książki i czasopisma wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki, na 2 tygodnie.
 3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie terminu.
 4. Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
 5. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
 6. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczoną lub zagubioną (oddać inną książkę wskazaną przez bibliotekarza).
 7. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w podanym przez bibliotekarza terminie.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH:

 1. Dostęp do komputerów (Internetu) jest możliwy w godzinach pracy biblioteki, z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.
 2. Stanowiska komputerowe w bibliotece szkolnej służą wyłącznie do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji działających w szkole.)
 3. Nie można wykorzystywać komputera do gier, zabaw i wysyłania SMSów.
 4. Przy komputerze może znajdować się 1 osoba.
 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 6. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 7. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik (odpowiedzialność ponoszą rodzice i opiekunowie).
 8. Uczeń, po zapoznaniu się z regulaminem, wpisuje się do zeszytu, tym samym akceptując go.
 9. Nie stosowanie się do punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela - bibliotekarza.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
Oceń ten artykuł
(1 głos)
2014 Projekt non profit | Copyright Studio Nexim | www.nexim.net
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account